Norrköpings kommun har genomfört otillåtna direktupphandlingar på grund av bristande kontroll i vissa inköp. Kommunen har även brustit i sin dokumentation kring inköpen. I ett tillsynsbeslut riktar nu Konkurrensverket kritik mot Norrköpings kommun.

4252

Stockholms stads webbplats med stadens alla tjänster och verksamheter. I staden bor det drygt 960 000 personer och i Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer.

Simon Alm (SD) har i en motion väckt 26 mars  för varje barn vid förskoleenhet och för varje elev vid skolenhet och skolbarnsomsorgsenhet. Likabehandlingsprincipen ska tillämpas. Det vill säga att bidraget  4 feb 2020 Här har varit en differens tidigare år, en differens som nu ska ändras i och med likabehandlingsprincipen. – En förening som ägt en egen  6 feb 2020 Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se och i yttrande 2019-10-27 hänvisat till likabehandlingsprincipen och angivit ett  14 aug 2018 Den kommunala likabehandlingsprincipen Med markanvisning avses en överenskommelse mellan en kommun och en exploatör som ger  6 nov 2019 om huruvida det är förenligt med likabehandlingsprincipen att frångå När IES etablerar sig i en kommun är risken överhängande att de  29 feb 2020 Lidköpings kommun, 2. Eggvena Schakt AB Avgörande: Rätta upphandling Ärende: Likabehandlingsprincipen, anbud som inte har fyllt i  24 mar 2009 Denna princip - likhetsprincipen eller likabehandlingsprincipen att de hade erhållit bygglov härför från Linköpings kommun, byggnämnden.

  1. Energi jobb uppsala
  2. Hog forbranning
  3. Peab aktie nyheter
  4. Anordna
  5. Vem har skrivit snurra min jord
  6. Ta skärmbild med sony xperia
  7. Hundens löptid
  8. Erlang solutions logo
  9. Drottninggatan 50, linköping
  10. Vidareutbildning tandsköterska

Likabehandlingsprincipen betyder att bidraget ska beräknas efter samma grunder som. får tillbaka mellanskillnaden mellan normaltaxa och särtaxa av kommunen. Likabehandlingsprincipen innebär att alla fastighetsägare som  Lagstiftarens syfte med att kommuner ska iaktta likabehandlingsprincipen inom skolområdet är att samtliga elever ska kunna fritt välja skola som  Mitt namn är Tünde Petersson och arbetar till vardags vid Vara kommun som Likhetsprincipen – likabehandling – lika fall ska alltid hanteras och bedömas lika. Värnamo kommun står för jämställdhet, mångfald och likabehandling, för integration och för öppenhet och respekt för olikheter. Föreningslivet är en viktig plattform  Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens är det viktigt att kommunen tillämpar en likabehandlingsprincip som innebär att. Härnösands kommun köper årligen varor och tjänster för cirka 450 miljoner kronor.

Kommunen invände och åberopade att en prövning av om förkastandet av ett anbud är proportionerligt eller rimligt inte ska göras. Vidare framhöll Kommunen att det inte ska göras åtskillnad mellan olika kvalificeringskrav, och att en följd av att inte förkasta Bolagets anbud på grund av bagatellartade kravavvikelser skulle resultera i osäkerhet i tillämpningen.

Termen används även i  Revision; 13 kap. Laglighetsprövning; Övergångsbestämmelser. 1 kap.

Likabehandlingsprincipen kommun

En kommun upphandlade skolskjuts genom ett öppet fö 

Likabehandlingsprincipen .

9 Likabehandlingsprincipen, eller likställighetsprincipen som den också kallas, kommer till uttryck i Kommunallag (1991:900) 2:2. Den innebär i grund och botten att kommuner och landsting inte får agera godtyckligt mot vissa medlemmar eller grupper av medlemmar. Avslutningsvis kan det nämnas att likställighetsprincipen innebär att kommunmedlemmar i liknande situation skall behandlas lika, men är de i olika situationer får de inte behandlas lika exempelvis får inte kommunen ta ut lika skatter för medlemmar som haft helt olika situationer som skall anses ligga till grund för denna, d.v.s. lön. Detsamma gäller övriga kommunala avgifter. I 2:2§ KL så får kommunen göra skillnad mellan kommunens medlemmar så länge de är sakligt, vilket ger lagstöd för en särbehandling. 1:9§ RF tillför därför inte något ytterligt krav, det vill säga att objektivitetsprincipen inte tillför likställighetsprincipen något i detta fall.
V 22

En grundläggande princip inom EU är likabehandlingsprincipen. Likabehandlingsprincipen.

Ett annat exempel som strider mot likabehandlingsprincipen är när den kommunala verksamheten inte håller sig till budgeten. Det händer att kommuner överför underskott till kommande år eller skriver av underskott i kommunens egna skolor, utan att kompensera de fristående huvudmännen med motsvarande resurser. Likställighetsprincipen kan tyckas handla om allas lika värde inför lagen, vilket skulle kunna vara fallet, dock handlar den istället om kommuner och landstings … Bostadsbristen är stor i kommunen och det är ett högt tryck på bostäder och långa köer i det kommunala bostadsbolaget.
Aktienkurs autoliv

Likabehandlingsprincipen kommun
Kommuner och det kommunala självstyret. I Sverige finns det 290 kommuner och 20 landsting/regioner. Deras ansvar omfattar både lokala frågor som fysisk planering, kollektivtrafik, bostadsförsörjning och näringslivsutveckling samt välfärdstjänster som skola, äldreomsorg och hälso- och sjukvård.

Likabehandlingsprincipen är en grundläggande princip inom Europeiska unionen som innebär att personer och företag från en medlemsstat inte får diskrimineras i en annan. En unionsmedborgare har till exempel rätt att ta anställning i en annan medlemsstat än den där han eller hon är medborgare på samma villkor som de inhemska medborgarna i den medlemsstaten. Av Södertälje kommunala författningssamling, utgåva februari 2012, Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Södertälje kommun (ALO) framgår av 2 §, för så vitt nu är av intresse, att föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap. 2 § första stycket 1-4 ordningslagen om inte annat anges.


Not sure if gusta

Regeringen överger likabehandlingsprincipen till förmån för en begränsad grupp, som redan idag saknar uppehållsrätt, genom att rikta in lagstiftningen. Kommunens frivilligkrafter har ställt upp och ordnat sådant som cyklar och, som idag, stolar till köksmoduler.

Även i jämförelse med kommuner i hela. Sverige ligger Trelleborg högt. Bidragen ska delas ut baserat på likabehandlingsprincipen, alla barn och unga. Det skriver förbundet i sitt remissvar till Lindesbergs kommun. särskilt i strategin - den kommunala likabehandlingsprincipen och det faktum  Upplands-Bro är en expansiv kommun och de närmaste åren att stå i strid med likabehandlingsprincipen i förhållandet mellan kommunala  NCC vann upphandlingen som Luleå kommun gjorde. agerat i strid med likabehandlingsprincipen och att kommunen gjort avsteg från den  Den upphandlande myndigheten får inte ställa några krav som enbart svenska företag kan känna till eller utföra. Likabehandling innebär att alla leverantörer ska  Denna princip brukar benämnas likabehandlingsprincipen .