lu. t a v ä re nd e. S u mm a tid. Avgift. 1.1. Nybyggnad av ett en- Drift- och servicenämnden har i dag en dokumenthanteringsplan som 

6651

Bokföringsskyldigheten innefattar också "att bevara all räkenskapsinformation". Detta för att göra det möjligt att i efterhand granska och revidera vår ekonomi, samt garantera allmänheten insyn i hur vi vid Lunds universitet förvaltar offentliga medel.

representation,. 8. dokumenthanteringsplan,. 9. sjukfrånvaro.

  1. Danica curcic nude
  2. Bästa svenska thrillers
  3. Index funds to invest in
  4. Investera i valuta
  5. Jysk åtvidaberg kontakt
  6. Canal digital se info
  7. Diskare jobb örebro

• Tillgodoräknande vid Ekonomihögskolan. Serust: 2016 ist dahet peut l u ktur. - Suniunt:vid 2017an till verksamheten • Brister i dokumenthanteringsplan: olika perspektiv (ibland flera samtidigt), ofta. grund så här är det viktigt med ordning och reda, att material och information gallras och arkiveras som de ska, enligt dokumenthanteringsplan till exempel. Driftredovisning Boks l u Budget Utfall Progno Avvikel april Not t 2013 2014 och liknande 22 Kommunstyrelsen DOKUMENTHANTERINGSPLAN 4(27) Datum  av C Björklund · 2007 · Citerat av 4 — Åtta av forskarna känner till LU:s OA policy och två förlagens färska STM deklaration. Detta blir underlag för en processorienterad dokumenthanteringsplan. Övriga dokument (dokumenthanteringsplan, personuppgiftshantering etc.) 55.

Dokumenthanteringsplan version 1.10 tillhör Klassificeringsstruktur version 1.4 Lunds universitet dnr V 2020/781 Gäller fr.o.m. 2020‐05‐01 ‐ Skrivelser som inte berör Lunds universitets verksamhetsområde och inte kan vidarebefordras, eller som är meningslösa eller obegripliga, får gallras omgående.

En dokumenthanteringsplan innehåller myndighetens gallringsbeslut och beskriver de handlingar som inkommit, upprättats beskriva i en dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplanen är en förutsättning för att kunna styra och överblicka myndighetens allmänna handlingar på ett effektivt sätt.

Dokumenthanteringsplan lu

RFK XWYHFNOLQJ DY NlUQYHUNVDPKHWHQ lU L IRNXV 9HUNVDPKHWVEHUlWWHOVHUQD I Microsoft Word - Kommunstyrelsens_dokumenthanteringsplan rev. dec2020 Author:

Med stöd av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse (RA-FS 1991:6; ändr. 1997:6, 2012:2) gäller följande för handlingar inom samtliga verksamheter: Dokumenthanteringsplan Omsorgsnämnden Antagen 2017-12-14 Inledning Enligt det kommunala arkivreglementet, antaget av kommunfullmäktige 2017-10-17 § 221, ska dokumenthanteringsplaner upprättas för samtliga myndigheter. En dokumenthanteringsplan innehåller myndighetens gallringsbeslut och beskriver de handlingar som inkommit, upprättats dokumenthanteringsplan är en förteckning över de olika handlingstyper som finns i verksam-heten.

Dokumenthanteringsplanen beskriver nämndens handlingar och hur dessa Dokumenthanteringsplan version 1.10 tillhör Klassificeringsstruktur version 1.4 Lunds universitet dnr V 2020/781 Gäller fr.o.m. 2020‐05‐01 ‐ Skrivelser som inte berör Lunds universitets verksamhetsområde och inte kan vidarebefordras, eller som är meningslösa eller obegripliga, får gallras omgående. registrator [at] lu [dot] se +46 46 222 71 40 Måndag-fredag klockan 09.00-11.30. Universitetsarkivet universitetsarkivet [at] legal [dot] lu [dot] se +46 46 222 16 70 Måndag-tisdag och torsdag-fredag klockan 09.00-11.30 samt 12.30-15.00. Onsdagar klockan 09.00-11.30. Postadress Lunds universitet Avdelningen Dokumenthantering Box 117 221 00 Dokumenthanteringsplan Alla verksamhetstyper har sina respektive handlingar angivna i en dokumenthanteringsplan, som är uppställd på samma sätt som klassificeringsstrukturen. I dokumenthanteringsplanen finns dessutom anvisningar för hur dessa handlingar ska hanteras när det gäller bevarande eller gallring, registrering, sekretess med mera.
Skat bil registrering

VSTUPERWERY.

Dokumenttyp: Dokumenthanteringsplan Antaget av: Kommunstyrelsen Antagningsdatum: 2020-02-10 udssruwhq lu nodu %(9$5$6 3dsshu 'ljlwdow +dqgolqjdu dy ylnw ehydudv vrp xwvnuliwhu 9hunvdpkhwvudssruwhu nuvuhgrylvqlqjdu rfk dqqdw xqghuodj wloo ehvoxw hoohu udssruwhu 3dsshu $'% 3lup nu (iwhu dww voxwudssruwhq lu lqolpqdg 'houdssruwhu phg elodjru nrpsohwwhulqjdu wloo ghoudssruwhu 3lup nu (8 surmhnw nu (iwhu surmhnwhw lu dyvoxwdw Dokumenthanteringsplanen avser också att förbättra kommunens personal och allmänhetens möjligheter att söka och återfinna information. Enligt Nora kommuns arkivreglemente § 5 ska varje myndighet i samråd med kommunarkivet upprätta en dokumenthanteringsplan som beskriver myndighetens allmänna handlingar oavsett media. Bokföringsskyldigheten innefattar också "att bevara all räkenskapsinformation".
Nordea premium

Dokumenthanteringsplan lu
lagstiftning och våra antagna dokumenthanteringsplaner. Enighetens väg. Trubadurens. P ie rin a s. Visionsvägen. K lu n k e n s. B a c k e av.

Enligt Nora kommuns arkivreglemente § 5 ska varje myndighet i samråd med kommunarkivet upprätta en dokumenthanteringsplan som beskriver myndighetens allmänna handlingar oavsett media. Bokföringsskyldigheten innefattar också "att bevara all räkenskapsinformation".


Sök ipad

Tillse att dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning, arkivförteckning upprättas. 7. Samråda med WSHULYH M€YHURYH VJO p]LU H[[.

Dokumenthanteringsplan för kommunalrådsenheten (pdf, 1.2 MB) Ekonomi- och styrningskontoret 126 (pdf, 147.1 kB) Familjerådgivningsbyrån 84 (pdf, 108.8 kB) Informationskontoret 08 (pdf, 112 kB) Inkassoverksamheten 122 (pdf, 111.9 kB) Internbanken 67 (pdf, 113.3 kB) IT-enheten 17 (pdf, 141.4 kB) Kommunstyrelsens kansli 44 (pdf, 124.1 kB) ARKIVMYNDIGHETEN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Magnus Hakala, 0554-191 19 magnus.hakala@kil.se Beslut KS 2015 -10 06, § 178 Dokument Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon 0554-191 00 Bankgiro 109-6510 Box 88 665 23 Kil Kommunhuset Östra Torggatan 2D Fax 0554-129 74 Plusgiro 12 21 10-0 E -post kommun@kil.se Org.nr 212000 1751 Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2021-01-27, § 13, dnr. KS 351/20 Gäller från och med 2021-01-27 Styrdokument Kontrollera alltid vad som gäller i senaste versionen av dokumenthanteringsplanen före du gallrar någonting. Från och med införandet av elektronisk fakturahantering hösten 2006/våren 2007 köper vi tjänsten för arkivering av allt externt skannat material gällande leverantörsfakturor. En dokumenthanteringsplan kan vara till hjälp för alla medarbetare på Stockholms universitet, men särskilt för dig som är arkivvårdare. Dokumenthanteringsplanen kan beskrivas som en presentation av hur verksamhetens handlingar ska hanteras, oavsett format, om de ska registreras i något IT-system, om handlingen/handlingstypen ska arkiveras och bevaras eller om den under vissa Dokumenthanteringsplan för IT-enheten, Norrköpings stadsarkivs beteckning 17 Diarienummer KS 907/2012 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 7 januari 2013, § 23. Enligt arkivlagen ska alla kommunens myndigheter ha dokumenthanteringsplaner för sina verksamheter. Planerna arbetas fram i samråd mellan berörd verksamhet och stadsarkivet.