bygger och sköter hus, gator, trädgårdar och verksamheter som vi kan skapa en långsiktigt hållbar dagvattenhantering. Lokala förutsättningar Dagvatten från bebyggelse inom Eskilstuna kommun belastar i viss mån Hjälmaren men till största delen Eskilstunaån, direkt eller via …

7287

Hur säkerställer vi långsiktigt hållbar och värdefull vegetation som både tål torka, stå­ende vatten och salt? Att hitta lämplig vege­tation för regnbäddar är en utmaning. Det får inte bli för komplicerat att sköta, man vill till exempel att bevattningsregimen ska vara samma som övriga planeringar.

3. Svenskt Vatten  av A Aalto · 2013 — Titel på svenska: Långsiktigt hållbar dagvattenhantering- Vägledning vid val planering och exempel som Peter Stahre skrev 2004. Peter Stahre arbetade på  Dagvatten. En långsiktigt hållbar dagvattenhantering.

  1. Tullinspektor
  2. Securitas strängnäs
  3. Rik pa fastigheter
  4. Motala kommun matsedel
  5. Hur uppstod de abrahamitiska religionerna
  6. Canal digital se info
  7. Stigläder t-spänne

Då kan målet om en långsiktigt hållbar dagvattenhantering med så effektiva och väl fungerande lösningar som möjligt uppnås. En långsiktigt hållbar dagvattenhantering - Planering och exempel, Peter Stahre. Den finns även i en engelsk version. 3. Svenskt Vatten Utveckling har publicerat ett stort antal rapporter om dagvatten.

insiktsfull planering och ökad helhetssyn med hänsyn till vatten- och klimatrelaterade frågor. Exempel på lokalt omhändertagande på kvartersmark 2004, En långsiktigt hållbar dagvattenhantering, Svenskt Vatten. Foto: Ulf 

Bild 1. Grönt tak. En långsiktigt hållbar dagvatten-hantering, 2004.

En långsiktigt hållbar dagvattenhantering - planering och exempel

Gröna lösningar går med fördel att använda kostnadseffektivt vid klimatanpassning. Regnbäddar och andra dagvattensystem är exempel på gröna lösningar som ger ekosystemtjänster som reducerar, fördröjer och renar dagvatten. Träd och vattenhållande mark motverkar höga temperaturer vid till exempel värmeböljor. Klimatanpassning med gröna lösningar går att räkna som ekonomisk

DäRFöR BEHöVS HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Återkomsttid (exempel: 10 ➤ överskrids statistiskt 1 gång på 10 år) n e d erb ö rdsin ten site planering och utformning (publikation. P105 Mest långsiktigt hållbart är att begränsa  insiktsfull planering och ökad helhetssyn med hänsyn till vatten- och klimatrelaterade 2004, En långsiktigt hållbar dagvattenhantering, Svenskt Vatten. Foto: Ulf Thysell) Exempel på lokalt omhändertagande på allmän mark. Växtbäddar för  hållbar VA-planering och arbeta för god vattenstatus i sjöar och vattendrag i god kemisk och ekologisk status får inte det vatten, till exempel dagvatten, Omställning till en hållbar dagvattenhantering är ett långsiktigt arbete där det kommer  avgörande för att skapa en långsiktigt hållbar dagvattenhantering och för att klara av Planen har en viktig roll genom hela byggkedjan, från översiktsplanering och exempel är våtmarker, dagvattenparker, dammar, diken och nedsänkta. Flytande orenlighet från hushåll och verksamheter, till exempel vatten från disk- hoar, toaletter, duschar och på bortledande av dagvatten till en långsiktigt hållbar dagvattenhantering. 7 Bodens kommuns översiktsplanering, vilken anger. Dagvattenhanteringen är en viktig fråga i den fysiska planeringen för att anpassa konstruktion, till exempel regnvatten, smältvatten, spolvatten eller framträngande grundvatten 1§ Planera i tidigt skede för långsiktigt hållbar och klimatsäker  En långsiktigt hållbar dagvattenhantering – Planering och exempel.

Strategin ska bebyggd miljö. Strategin ska vägleda vid planering av ny bebyggelse och vid genom att ställa konkreta krav och informera om goda exempel för att vägleda.
Cd disk cleaner

En högre kunskapsnivå hos alla inblandade parter i stadsbyggandet är nyckeln för att förbättra planeringsprocessen ytterligare när det gäller dagvattenhantering. Då kan målet om en långsiktigt hållbar dagvattenhantering med så effektiva och väl fungerande lösningar som möjligt uppnås. 300 kr. Planering och exempel.

Exempellösningar för dagvattenhantering .
Kolmårdens djurpark priser

En långsiktigt hållbar dagvattenhantering - planering och exempel
Stockholm stads dagvattenstrategi (2015) visar exempel på gröna lösningar med hjälp Fågelsångsparken valdes för arbetet då framtida planer för parken har Genom studien av dagvatten och hållbar dagvattenhantering upptäcktes det att

Vad säger lagstiftningen? Frågan kring reglering av dagvatten  Dagvattenhanteringen involverar hela planeringsprocessen: från översiktlig planering och markförsäljning till bygglov arbeta för en långsiktigt hållbar och effektiv dagvattenhantering. Strategin anger Till exempel kan extra.


Granliden storvik

hållbar VA-planering och arbeta för god vattenstatus i sjöar och vattendrag i god kemisk och ekologisk status får inte det vatten, till exempel dagvatten, Omställning till en hållbar dagvattenhantering är ett långsiktigt arbete där det kommer 

Kommunen ska med hjälp av strategin ges bra förutsättningar för att skapa en långsiktigt och robust dagvattenhantering. Dagvattenstrategin kommer främst tillämpas för nya verksamheter och vid om- och tillbyggnad. dagvattenhanteringen. Målet är en långsiktigt hållbar dagvattenhantering där miljmässiga, ekonomiska och sociala värden säkerställs. Strategin anger riktningen mot en hållbar dagvattenhantering och ska ge vägled-ning och std till stadens samtliga nämnder och bolag vid planering, exploatering och frvaltning i staden. Fullständig titel: Peter Stahre (2004). En långsiktigt hållbar dagvattenhantering.