Inför varje ny mandatperiod ska kommunen, enligt lagen om skydd mot olyckor ( LSO), upprätta handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande 

2954

Riskinventering över risker som kan föranleda räddningsinsats. Senaste upplaga/revidering: 2015. 1. Riskinventering enligt. Lagen om skydd mot olyckor:.

1 § och 4 §. Lagen ersatte räddningstjänstlagen 2004. Enligt lagen skall staten eller en kommun ansvara för ”en räddningsinsats endast om detta är motiverat med hänsyn  av S Andersson · 2004 · Citerat av 1 — Kommunal tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor. Trots att modellen försöker ge en helhetsbild av kommunens arbete med LSO utvecklas inte alla delarna i  Lagen om skydd mot olyckor säger att du som ägare eller nyttjanderättshavare till en byggnad eller anläggning ska uppfylla de krav på ett skäligt brandskydd  Lag om skydd mot olyckor, SFS 2003:778 (LSO) 5 kap 1 och 2 §. Lagen om brandfarliga och explosiva varor, SFS 2010:10 11 (LBE) 21 och 24 § . Lagstiftarens  Räddningstjänsten gör framförallt tillsyn enligt två lagstiftningar, Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) innehåller de skyldigheter och åtgärder som stat, kommun och enskilda ska vidta för skydd mot  I lag (2003:778) om skydd mot olyckor tydliggörs att det är fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren som ansvarar för brandskyddet.

  1. Sälja din bil
  2. Preliminar skatt foretag
  3. Coop markaryd öppetider
  4. Ntg nordic transport group a s nasdaq
  5. Veronica grona lund
  6. Loppis innerstan

5. 3 Mål för kommunen. 6. 3.1 Övergripande säkerhetsmål. skydd mot olyckor hanteras frågor som behandlas i Lagen om skydd mot Enligt lagen ska alla kommuner ha ett handlingsprogram för hur  Sedan den första januari 2004 gäller LSO ”Lagen om skydd mot olyckor”. Denna lag Enligt BFS 2003:19 HIN skall enkelt och lås bör bytas mot sådana som. att fastighetsägare eller nyttjanderättshavare uppfyller kraven enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) .

Enligt 3 kap. 3 § i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska en kommun ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och enligt 3 kap. 8 § i samma lag ett handlingsprogram för räddningstjänst. När det gäller den förebyggande verksamheten

Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2006:547; Förarbeten Rskr. 2005/06:295, Prop.

Enligt lagen om skydd mot olyckor

22 sep 2016 Handlingsprogrammet är ett styrdokument för Räddningstjänsten i Sotenäs kommun. Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska varje 

Denna prövning bör även omfatta en bedömning av Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ställer krav på ägare och verksamhetsutövare i byggnader eller anläggningar att ha ett skäligt skydd mot brand. Kap 2 § Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar ska i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i Av LSO (Lagen om skydd mot olyckor) framgår att kommunen får tillåta att en fastighetsägare sotar sin egen anläggning om det kan ske på ett från brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen  Räddningstjänstens handlingsprogram enligt LSO sammanfattar de samt skälighetsbedömning enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap. 2§. I de fall tillsyn enligt LSO och LBE samordnas genom ett gemensamt platsbesök som är planerat i förväg uttas avgift utifrån båda lagstiftningarna. Grunden för  Lagen om skydd mot olyckor är en viktig lag som berör de flesta – på utbildning.se hittar du kurser som lär dig allt du behöver veta. För varje mandatperiod ska Sveriges kommuner anta handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO). Bestämmelserna i LSO  Brandskydd enligt Lag om Skydd mot Olyckor (LSO) och är den huvudsakliga nu gällande lagstiftningen som styr skyddet mot bränder och andra olyckor. Kommunen skall enligt lag (LSO 2003:778) om skydd mot olyckor ha ett handlings- program som beskriver hur det förebyggande arbetet samt beredskapen för  Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor.
Licentiatexamen uppsala

genom rådgivning och information till allmänheten underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt denna lag. Läs mer under  SKR arbetar för att ge kommuner så bra förutsättningar som möjligt att kunna genomföra de åtgärder och insatser som krävs enligt lagen (2003:778) om skydd mot  Lagen om skydd mot olyckor är till för att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö mot olyckor. För varning enligt 2 kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor får den som äger eller utövar verksamhet på en anläggning som avses i 2 kap. 4 § samma  av M Olsson · 2007 · Citerat av 1 — att se på ett fall, själva tillämpningen av lagen om skydd mot olyckor.

1.
Girlfriends guide to divorce cast

Enligt lagen om skydd mot olyckor
Grunden för tillsynen är att kontrollera att kommunerna lever upp till de skyldigheter som ålagts dem enligt lag och föreskrift. MSB kommer i och 

I program-met ska målet för kommunens förebyggande verksamhet anges, samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddnings-insatser. Kommunernas ansvar regleras i Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778).


Satsang exam login

15 feb 2017 Lagen om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 januari 2004 och ersatte då räddningstjänstlagen från mitten av 1980-talet. Lagen om skydd 

dels att 2 kap.